Kinetisk gasteori

$$pV=\frac{1}{3}N\cdot m \cdot v^2$$

$$E_k=\frac{3}{2}kT$$

\(p=\)tryck

\(V=\)volym

\(N=\)antal molekyler

\(m=\)massa

\(v=\)hastighet

\(E_k=\)rörelseenergi

\(k=\)Boltzmanns konstant

T=absolut temperatur

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se